Barnehagens samfunnsmandat

Alle barnehager i landet følger ”Lov om barnehager” og forskriften ”Rammeplan for barnehagen”. Dette lovverket setter en forpliktende ramme for hvordan vi skal drive Bakketoppen barnehage.

Barnehagens rammeplan er et verktøy for oss som jobber i barnehagen og for dere foreldre. Den er laget for å være med å utvikle innholdet og oppgavene i barnehagen. Den er også med på å sikre alle barn et likeverdig barnehagetilbud, da alle barnehager plikter å følge rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Gjennom å lese rammeplanen kan man få et innblikk i hva man kan forvente av barnehagen, og man kan komme med innspill som foreldre. Dette gjøres som oftest gjennom evalueringer som barnehagen sender ut. For og si det kort, så gir rammeplanen retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag,
innhold og oppgaver.

”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.” (Lov om Barnehage §1 Formål).

Barnehagen skal;

 • Tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste.
 • Den skal både være en pedagogisk virksomhet og støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.
 • Sikre barna et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.
 • Styrke barns muligheter for læring og aktiv deltakelse i fellesskap med jevnaldrende.
 • Ha de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap og innsikt om barndom og barns behov.
 • Ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.
 • Ha en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. 

I dagens samfunn er det folk fra mange forskjellige land med forskjellige kulturer og tradisjoner. Det norske samfunnet er langt mer sammensatt enn tidligere. Det er derfor mange måter å være norsk på.

 • Det kulturelle mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen.

Sosiale, etniske, kulturelle, religiøse, språklige og økonomiske forskjeller i befolkningen medfører at barn kommer til barnehagen med ulike erfaringer.

 • Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.

Bakketoppen Barnehage skal være uten religiøs/kristen formåls paragraf, men drives som en human og informativ institusjon. Vi vil formidle sentrale kristne tradisjoner og høytider – som for eksempel jul og påske.

 • Vår oppgave er å forberede barna på den feiringen de skal være med på, ikke å feire høytidens innhold på forskudd.
 • Dersom det er barn med annen religiøs/kulturell bakgrunn, vil andre opplegg arrangeres. Vi vil da markere andre eventuelle merkedager/høytider.

Vi oppfordrer alle foreldre å sette seg inn i Barnehageloven og Rammeplanen. Link er her:

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/F-08-2006.pdf

 http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/reg/2006/0001/ddd/pdfv/282023-rammeplanen.pdf

For spørsmål eller interesse angående Lov om Barnehager og/eller
Rammeplan for barnehagen – snakk med styrer eller en pedagogisk leder i
Bakketoppen. Vi er behjelpelig med informasjon.