/>

Foreldre - Barn - Barnehage

Samarbeid mellom personalet og foreldrene er avgjørende for barnehagens arbeid. Vi vil legge til rette for gode samarbeidsmuligheter med barnas hjem. Det er barnas foresatte som kjenner barna best, og vi har mye å lære av dem. Kunnskapen om barnet må deles med oss slik at vi kan tilrettelegge barnehagen for hvert enkelt barn på best mulig måte.

Barnehagen og hjemmet har forskjellige funksjoner ovenfor barnet. Barnehagen skal representere et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Barnehagen skal være en arena der barnet kan prøve ut og teste det som er grunnlagt hjemme og samtidig få erfaringer som det ikke får hjemme. Foreldresamarbeidet foregår på forskjellig vis – gjennom formelle kanaler som foreldreråd og samarbeidsutvalg og på uformelle måter som daglig kontakt, foreldresamtaler, dugnader m.m.

Personalet i barnehagen har taushetsplikt med hensyn til opplysninger om barna og foreldre.

Foreldresamtaler

Foreldresamtaler har vi to ganger i året eller etter behov. Foreldre og personalet skal stille forberedt til samtalene som dreier seg om barnet – hvordan det har det og
utvikler seg og samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet.

Foreldremøter

Foreldremøte har vi på høsten og her vil vi legge frem planene vi har for
barnehageåret. Disse møtene kan også ha andre temaer og vi oppfordrer
foreldrene til å komme med saker.

Informasjon

Vi bruker Kidplan som informasjonsplattform. Her kommuniseres det begge veier mellom barnehagen og foreldre, planer og beskjeder formidles, det legges ut bilder og nyttig fellesinformasjon. Kidplan er knyttet opp mot barnehagens hjemmeside, og ved personlig innlogging får man tlgang til utvidet informasjon direkte knyttet opp mot ditt barn og barnehagens indre liv.

Dugnader

Foreldre/foresatt oppfordres sterkt til å delta på dugnad i barnehagen 2 ganger pr. barnehageår. Den økonomiske driften er basert på at dette arbeidet utføres. Dugnad er en viktig
del av barnehagen – dens opprustning og vedlikehold, samt en hyggelig samlingsarena for foreldre og ansatte.

SU/ foreldre representanter

Barnehagen har et Foreldrearbeidsutvalg som består av to representanter fra hver avdeling. Av disse er to medlem av Samarbeidsutvalget. I år er dette Andreas Frøhne Rønning og Sasha Dushanov.