Bakketoppens visjon og verdier

Bakketoppens visjon: "Trygghet, trivsel, omsorg og utvikling for liten og stor." Verdier: Vi voksne i Bakketoppen skal legge til rette for personlig utvikling for hvert enkelt barn og barnegruppen som helhet. Det setter store krav til personalgruppen . Vi skal være lydhøre, oppmerksomme, trygge og fleksible.

Synet på helhetlig læring er forankret i rammeplanen. I et helhetlig læringsbegrep rettes fokuset ikke bare mot formelle læringssituasjoner som er planlagte og voksenstyrte. Et helhetlig læringsbegrep løfter frem alle de formelle læringsprosesser som barnet tilegner seg gjennom samhandling med andre barn og voksne – for barn lærer hele tiden! Det er viktig for å knytte nære relasjoner mellom voksne/barn, barn/barn og voksne/voksne.

For å oppnå vår visjon vil vi legge stor vekt på utvikling av sosial kompetanse, friluftsliv, lek, trivsel, humor og glede.

 

 

 

 

Barnehagens innhold

Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær.

Omsorg, oppdragelse, lek, læring, sosial kompetanse og språklig kompetanse skal ses i sammenheng.

 

Omsorg og oppdragelse

”Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd,
likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse” (Lov om barnehager §
2, Barnehagens innhold).

Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg er nært knyttet til ppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring.

Oppdragelse er en prosess der voksne leder og veileder neste generasjon. Gjennom oppdragelsen overføres verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlingsmåter. Barn må få hjelp til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre. Oppdragelsen skal skje i nært samarbeid med barnas hjem.

 

Lek

”Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser” (Lov om barnehager § 2, Barnehagens innhold).

Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Den har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Barn lærer gjennom lek.

 

Læring

”Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter” ( Lov om barnehager § 2, Barnehagens innhold).

Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder.

Vi møter barns undring på en utfordrende og utforskende måte slik at det danner grunnlaget for et aktivt og utviklende miljø i barnehagen. Barns egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen.

 

Sosial kompetanse

”Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskapning og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap” (Lov om barnehager § 2, Barnehagens innhold).

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og voksne.

Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løse konflikter og ta andres perspektiv. De kan ta hensyn og vise omsorg.

Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter. Vi i personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter.

 

Språklig kompetanse

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre på.

Barnehagen skal sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser.

Noen barn har sen språkutvikling eller andre språkproblemer. De skal få tidlig og god hjelp. En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andre språk i barnehagen. Barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse.

Personalet er viktige som språklige forbilder. Samtaler, høytlesning og varierte aktivitet vil være viktige sider av barnehagens innhold.

 

Barnehagen som kulturarena

”Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskapning og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap” ( Lov om barnehager § 2, Barnehagens innhold).

Kultur forstås her som kunst og estetikk, felles atferdsmønstre, kunnskaper, verdier, holdninger, erfaringer og uttrykksmåter. Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og levendegjøre, fornye og aktualisere. Både lokale og nasjonale kulturverdier, slik disse gjenspeiles i barns oppvekstmiljø, må være en del av barnehagens særpreg.

Barnekultur forstås som kultur av, med og for barn. Barn deltar i kultur og skaper kultur selv. Sanger, rim, regler, og forskjellige former for lek er eksempler på barnekultur. Barn gjenskaper selv og fornyer kulturen, i samspill med hverandre, med voksne og med det kulturmøtet de får med andre mennesker og situasjoner. Barna skal få mulighet til å uttrykke seg gjennom mange ”språk” og
kombinere disse i lekende fellesskap og med ulike estetiske uttrykk.

 

Trivsel, glede og humor

Det aller viktigste for oss i barnehagen er at barna skal trives. Foreldrene skal gå om morgenen og vite at barna har det trygt, godt og trives i barnehagen. Uten trivsel i barnegruppen er det vanskelig å få gjennomført andre mål en setter seg. Trivsel henger sammen med glede og humor. Barn viser glede i sang, dans, i skapende prosesser, de har gjensynsglede og gruppeglede. Humor gir livsglede og overskudd, det er en væremåte, en livsform som er et mål i seg selv. Når vi voksne viser glede og humor smitter det over på barna.

Vi ønsker å tilføre barnehagen mye glede og humor. Dette skal vi gjøre gjennom sang, rim og regler. Vi skal ”tøyse og tulle” sammen med barna, fortelle vitser som er tilpasset barnas alder. Og le sammen med barna – ikke av dem.