Foreldre - Barn - Barnehage

Samarbeid mellom personalet og foreldrene er avgjørende for barnehagens arbeid. Vi vil legge til rette for gode samarbeidsmuligheter med barnas hjem. Det er barnas foresatte som kjenner barna best, og vi har mye å lære av dem. Kunnskapen om barnet må deles med oss slik at vi kan tilrettelegge barnehagen for hvert enkelt barn på best mulig måte.

Barnehagen og hjemmet har forskjellige funksjoner ovenfor barnet. Barnehagen skal representere et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Barnehagen skal være en arena der barnet kan prøve ut og teste det som er grunnlagt hjemme og samtidig få erfaringer som det ikke får hjemme. Foreldresamarbeidet foregår på forskjellig vis – gjennom formelle kanaler som foreldreråd og samarbeidsutvalg og på uformelle måter som daglig kontakt, foreldresamtaler, dugnader m.m.

Personalet i barnehagen har taushetsplikt med hensyn til opplysninger om barna og foreldre.

Foreldresamtaler

Foreldresamtaler har vi to ganger i året eller etter behov. Foreldre og personalet skal stille forberedt til samtalene som dreier seg om barnet – hvordan det har det og
utvikler seg og samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet.

Foreldremøter

Foreldremøte har vi på høsten og her vil vi legge frem planene vi har for
barnehageåret. Disse møtene kan også ha andre temaer og vi oppfordrer
foreldrene til å komme med saker.

Informasjon

Informasjon som alle skal ha vil bli sendt via mail. Det er viktig at foreldrene holder seg informert ved å lese mailer og lese på infotavla i gangen.

Dugnader

Foreldre/foresatt har møteplikt på dugnad i barnehagen 2 ganger pr. barnehageår. Den økonomiske driften er basert på at dette arbeidet utføres. Dugnad er en viktig
del av barnehagen – dens opprustning og vedlikehold.

Ved frafall betales et mindre beløp pr. familie til barnehagen – slik at annen hjelp kan leies inn. Samarbeidsutvalget avgjør beløpets størrelse.

SU/ foreldre representanter

Far til Vilde og Eira, Espen Steen-Lengard, e-post: espen.steen-lengard@hotmail.no
Mor til Rebecca, Anette Brøtmet, e-post: anette.brotmet@nsb.no