Vedtekter for Bakketoppen Barnehage

Vedtekter for Bakketoppen Barnehage

1. Barnehagen

Barnehagen skal hete Bakketoppen Barnehage og eies av Barn i Sentrum A/S, heretter kalt BIS.Barnehagen ble etablert i 2005. Barnehagens godkjente leke og oppholdsareal er 289,2 m2.

Eiers arealnorm er 4,35 m2 pr barn uansett alder.

Barnehagens lokaler kan leies ut til andre møte- og aktivitetstilbud. Eier står ansvarlig for utleie og bruk. Barnehagens egne aktiviteter gis fortrinnsrett.

2. Formål

Barnehagens formål er å sikre barna gode utviklings – og aktivitetsmuligheter i nærmiljøet. Dette skal skje i nær forståelse mellom barnas hjem og barnehagens ansatte i henhold til Lov om Barnehager og Rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 06).

Barnehagedriften skal i vesentlig grad benytte seg av nærmiljøets muligheter – Østmarka vil bli flittig brukt. Avdelingene har faste turdager som alternerer på ulike ukedager og på denne måten prøver vi å unngå mest mulig at alle barn er i barnehagen samtidig.

Barnehagen skal være uten religiøs/ kristen formålsparagraf, men skal drives som en human og informativ institusjon. Vi vil formidle sentrale kristne tradisjoner og høytider – som for eksempel jul og påske.

3. Ansvarsfordeling

Eier har det overordnede ansvar for forvaltningen av barnehagen, herunder arbeidsgiveransvar for barnehagens ansatte og personalansvar for barnehagens styrer. Eier avgjør saker som eier synes er av uvanlig art og stor betydning for barnehagen. Eier skal kontaktes i tvilstilfeller.

Styrer forestår den daglige driften av barnehagen. Herunder ligger personalansvar for de ansatte i barnehagen. Styrer treffer de nødvendige beslutninger som ikke tilligger eiers beslutningsmyndighet som angitt ovenfor.

Styrer og de pedagogiske lederne har ansvar for barnehagens pedagogiske innhold, slik at barnehagens formål, årsplan og helsebestemmelser blir oppfylt.

Foreldrerådet har rett til å uttale seg i saker av direkte betydning for barna. Slike saker skal styrer fremlegge på møter i samarbeidsutvalget / foreldremøter.

4. Foreldreråd

Barnehagen skal ha et foreldreråd som består av foreldre / foresatte til alle barna i barnehagen.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldre og bidra til at samarbeidet mellom barnehagene og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet er sikret medvirkning i Lov om Barnehager.

Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn.

Styrer innkaller og leder første foreldremøte etter sommerferien. På dette møtet velges rådets foreldrerepresentant og vararepresentant som representerer foreldrene i samarbeidsutvalget. Disse representantene har ansvar for å innkalle og lede senere foreldrerådsmøter. Alle valg gjelder for et år eller til ny representant er valgt. Ansatte og deres ektefeller som selv har barn i barnehagen er ikke valgbare som foreldrerepresentanter.

Personalsaker forelegges ikke foreldrerådet.

5. Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med og drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet i henhold til Lov om Barnehager.

Utvalget skal bestå av 5 medlemmer; styrer, 2 foreldrerepresentanter og 2 ansatte representanter (hvorav den ene er pedagogisk leder i barnehagen). Valgene skjer for et år av gangen, men samarbeidsutvalget blir sittende inntil nytt utvalg blir valgt.

Styrer i barnehagen leder møtet og en foreldre - eller ansattrepresentant er sekretær.

Dersom det må foretas avstemming i samarbeidsutvalget, har hver representant en stemme og vanlig flertallsvedtak gjelder.

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet barnehagens årsplan, vedtektsendringer, utnyttelse av ute- og inneareal.

Samarbeidsutvalget skal påpeke ovenfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammer som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

Styrer har møte, tale og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

Personalsaker forelegges ikke samarbeidsutvalget.

6. Opptak

Opptaksmyndighet er tillagt eier, men opptaket skjer via bydel Nordstrands opptakssystem. I henhold til § 13 i Lov om barnehager har barn med funksjonshemminger og barnevernsbarn fra bydel Nordstrand fortrinnsrett til plass i barnehagen.

Prioriteringslisten ut over dette ser slik ut:

Ansattes barn

Søsken

Barnehagen har 4 plasser til disposisjon for bedrifter i bydel Nordstrand eller bedrifter som har behov for barnehageplass til ansatte bosatt i bydel Nordstrand. Plassene kan benyttes av de bedrifter som er villig til å betale et engangsbeløp på 100.000 kr. Utover dette beløpet belastes barnehageplassene på likt linje med andre plasser i Bakketoppen barnehage. Opptak gjøres umiddelbart så fort en plass blir ledig. 

Bydelens liste med fortinn for barn i nærmiljøet. Av miljø- og trafikalhensyn ønsker vi å belaste veinettet rundt barnehagen vår minst mulig og velger først og fremst barn hvor foreldre allikevel går/ kjører i Bakketoppen/Munkerudveien for å komme seg på jobb. Er det flere barn på samme alderstrinn/kjønn som bor innenfor dette nærmiljøet vil vi trekke mellom kandidatene.

Forut for dette kan alder og kjønn legges til grunn for best mulig sammensetning av barnegruppen.

7. Foreldrebetaling / forskuddsbetaling.

Bakketoppen Barnehage følger til enhver tid vedtatt maksimalpris samt forestår innkrevingen. I tillegg kommer kostpenger 325.

Forskuddsbetaling er 2 ganger månedsbetaling, betales inn på konto 9365.13.32573 ved oppstart, senest 3 uker etter oppstart og betales tilbake den dagen barnet slutter i barnehagen. Rentene tilfaller barnehagen. Fordringer fra eier ovenfor foreldre/ foresatt som ikke er betalt når barnet slutter, trekkes fra dette beløpet før tilbakebetaling.

8. Dugnad

Foreldre/ foresatt har møteplikt på dugnad i barnehagen 2 ganger pr. barnehageår. Ved frafall betales et mindre beløp pr. familie til barnehagen – slik at annen hjelp kan leies inn.

Samarbeidsutvalget avgjør beløpets størrelse som ble satt til 500 kroner for barnehageåret 2015/2016.

9. Oppsigelse

Plassen står til disposisjon for barnet frem til foreldrene sier den opp dersom ikke regler og/ eller kontrakt brytes. Oppsigelsesfrist er to (2) hele måneder og kan sies opp innen den 1. eller 15 i hver måned.

10. Mislighold

Ved mislighold av betalingen kan eier fatte vedtak om at barnet skal sies opp med øyeblikkelig virkning.

11. Bemanning

Eier tilsetter personalet og utlyser ledige stillinger. Eier følger til enhver tid gjeldende krav til bemanning i henhold til Lov om barnehager med forskrifter. Styret krever at personell fremlegger politiattest i henhold til Lov om barnehager. Alle ansatte har taushetsplikt i henhold til Lov om Barnehager.

 

12. Åpningstid

Bakketoppen Barnehage er åpen fra 07.30 – 17.00 –, barna hentes innen 16.45. Det er 47,5 timer pr. uke. Barnehagen holder stengt tre uker i juli. Bakketoppen Barnehage holder stengt mellom jul og nyttår, i påsken, samt inneklemte dager mellom andre fridager (for eksempel 17.mai torsdag, stengt fredag). I tillegg kommer 4 planleggingsdager.

13. Helsebestemmelser

Ved ulykker, sykdom og mistanke om epidemi har vi rutiner som sikrer informasjonsflyt dersom foresatte, lege eller helsesøster bør underrettes.

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende retningslinjer gitt av bydelsoverlegen i bydel Nordstrand.

Ved begrunnet mistanke om barnemishandling og/ eller omsorgssvikt plikter styrer å melde fra til barnevernet eller sosialtjenesten i henhold til Lov om barnehager.

Barn som har eller står i fare for å utvikle funksjonshemming skal barnehagens styrer ta initiativ til den nødvendige kontakt med helsestasjon eller pedagogisk/psykologisk rådgivningstjeneste. Foresattes samtykke innhentes på forhånd.

Barnehagens internkontrollsystem forekommer i personalhåndboken og i en egen utførlig internkontrollperm som er plassert på barnehagens kontor. Internkontrollsystemet oppdateres fortløpende etter nye lover, regler og behov i samarbeid med arbeidstakerne i barnehagen.

14. Forsikring

Bakketoppen Barnehage har forsikret alle barna i barnehagen gjennom en ulykkesforsikring i IF. Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge barnet har plass i barnehagen. Det betyr at barna er forsikret også utenfor barnehagetiden. Ønsker du vite mer om forsikringen kan du kontakte oss for mer utfyllende informasjon.

15. Endring av vedtektene

Endringer av vedtektene kan kun foretas av BIS. Slike endringer skal forelegges samarbeidsutvalget til uttalelse.

Oslo 24/3-15, 15 Anne Karine Johansen, Eier i Bakketoppen Barnehage Jesper Marcussen, Styrer i Bakketoppen Barnehage